Willkommen!

Ñòðîèòåëüíàÿ äîñêà îáúÿâëåíèé.

Áåñïëàòíàÿ äîñêà ñòðîèòåëüíûõ îáúÿâëåíèé íóæíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèé ñòðîèòåëüíîé òåìàòèêè. Îäèí èç ðàçäåëîâ äîñêè: Ýëåêòðîêîìïëåêòóþùèå
Website: http://www.fairy-forum.net/
Ansprechpartner: ja2sj7
E-Mail: Nehmen Sie Kontakt auf